Carnet Wiki

Version 11 — December 2018 Matthieu Marcillaud

Simple table

Cell 1-1
Cell 1-2 | Cell 1-3
Cell 2-1 Cell 2-2 Cell 2-3
Cell 3-1 Cell 3-2 Cell 3-3

Simple table + border

Cell 1-1 Cell 1-2 Cell 1-3
Cell 2-1 Cell 2-2 Cell 2-3
Cell 3-1 Cell 3-2 Cell 3-3

Simple table + heading

Head 1-1 Head 1-2 Head 1-3
Cell 1-1 Cell 1-2 Cell 1-3
Cell 2-1 Cell 2-2 Cell 2-3
Cell 3-1 Cell 3-2 Cell 3-3

Simple table + heading + border

Head 1-1 Head 1-2 Head 1-3
Cell 1-1 Cell 1-2 Cell 1-3
Cell 2-1 Cell 2-2 Cell 2-3
Cell 3-1 Cell 3-2 Cell 3-3

Simple table + heading + border + footer

Head 1-1 Head 1-2 Head 1-3
Cell 1-1 Cell 1-2 Cell 1-3
Cell 2-1 Cell 2-2 Cell 2-3
Cell 3-1 Cell 3-2 Cell 3-3
Foot 1-1 Foot 1-2 Foot 1-3

Simple table + heading + border + centralized

Head 1-1 Head 1-2 Head 1-3
Cell 1-1 Cell 1-2 Cell 1-3
Cell 2-1 Cell 2-2 Cell 2-3
Cell 3-1 Cell 3-2 Cell 3-3

Cell alignment

| ======= | ======= |
| < | > |
| = | = |
| > | < |

Heading alignment

| ======= ======= | ======= ======= |
| < < | > > |
| = = | = = |
| > > | < < |

Column span for cells

1 2 3 4
1 2 3 + 4
1 + 2 + 3 4
1 2 + 3 4
1 + 2 + 3 + 4

Column span for headings

1 2 3 4
1 2 3 + 4
1 + 2 + 3 4
1 2 + 3 4
1 + 2 + 3 + 4

Cell alignment + column span

| ======= ======= | ======= ======= | ======= |
< | < > | = |
= | = = |
| = > | > < |

Heading alignment + column span

| ======= ======= | ======= ======= | ======= ======= |
| < < | = = |
| = = |
| = = | > > |

Some empty cells

A B C D
F G H J
K L N O
P R S T
V W X Y

Lines with different number of cells, increase

1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5

Lines with different number of cells, decrease

1 2 3 4 5
1 2 3 4
1 2 3
1 2
1

One cell table

Cell 1

One cell table + border

Cell 1

One cell table + heading

Head 1

One cell table + heading + border

Head 1

Empty lines

| ======= | ======= | ======= |
| < | = | |
= | |
= | > |

| |
| |
| |